Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – kameravalvonta

Kampin Keskus Oyj ja sen hallinnoinnista vastaavat omistajat

           Kamppi Center Holding Oy
           Espoon terminaali
           Helsingin kaupunki
           Matkahuolto Oy
           Koy Helsingin Kamppi
           As Oy Helsingin Anna
           As Oy Helsingin Salomo
           As Oy Helsingin Fredrik

kunnioittavat asiakkaidensa, asukkaidensa ja vieraidensa yksityisyyttä. Tässä tietosuojaselosteessa (jäljempänä tietosuojaseloste) kerrotaan, miten Kampin Keskus kerää ja käsittelee asiakkaidensa, asukkaidensa ja heidän vieraidensa henkilötietoja ja miten Kampin keskus varmistaa keräämiensä ja käsittelemiensä tietojen yksityisyyden ja turvallisuuden.

Tässä tietosuojaselosteessa henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa ja jotka olet antanut meille ja/tai jotka olemme saaneet muita kanavia pitkin.

Rekisterinpitäjä

Kampin Keskus Oy
1783069-2

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Kameravalvontajärjestelmän avulla valvotaan kauppakeskuskiinteistöjä, asuntojen sisäänkäyntejä  sekä toimistojen sisäänkäyntejä sekä niiden pihapiirejä, kuten sisäänkäyntien läheisyyttä. Käsittelemme kameravalvonta-alueella liikkuvien henkilöiden henkilötietoja, jotta voimme suojata omaisuuttamme, ennaltaehkäistä väärinkäytöksiä ja rikoksi sekä auttaa jo tapahtuneiden väärinkäytösten ja rikosten selvittämisessä. Lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä asiakkaidemme, asukkaiden, heidän vieraiden ja kauppakeskustemme, toimistojen sekä asuinkiinteistöjen turvallisuutta.

Käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käsittely on sallittua silloin, kun se on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Katsomme, että henkilötietojen käsittely edellä mainittuihin käsittelytarkoituksiin on Kampin keskuksen osapuolten hallinnoiman omaisuuden suojaamiseksi ja asiakkaidemme, asukkaiden ja vieraiden turvallisuuden varmistamiseksi välttämätöntä, ja samoja intressejä ei voida saavuttaa muilla, kevyemmillä toimenpiteillä.

Keräämämme henkilötiedot

Kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto (ilman ääntä) kameravalvonta-alueella liikkuvista henkilöistä. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.

Mistä keräämme henkilötietoja

Keräämme henkilötietoja kameravalvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden välittämänä kuva-aineistona.

Ilmoitamme kameravalvonnasta kylteillä ja/tai tarroilla kauppakeskuksen sekä toimistojen ja asuntojen rappukäytävien ja sisäänkäyntien yhteydessä.

Henkilötietojen luovuttaminen ja tietojen vastaanottajaryhmät

Rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja kenellekään. Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa.

Henkilötietoja saavat käsitellä ne Kampin keskuksen työntekijät, joiden tehtävänkuvaan kuuluvat rikos- tai vahinkoasioiden käsittely sekä vartiointiliikkeen, jolle kauppakeskuksen variointi on ulkoistettu, palveluksessa olevat vartijat (securitas Oy). Lisäksi henkilötietoja saavat käsitellä ne Kampin keskuksen työntekijät, joiden tehtävänkuvaan kuuluu kameravalvontajärjestelmän ylläpito ja kehitys.

Tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai muille toimivaltaisille viranomaisille rikosten tutkintaa varten. Luovutus perustuu aina viranomaisen esittämään yksilöityyn pyyntöön. Henkilötietoja luovutetaan lisäksi vakuutusyhtiöille vakuutusasioiden käsittelemiseksi ja ratkaisemiksi.

Henkilötietojen siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Teemmekö profilointia?

Emme käytä henkilötietojasi profilointiin.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Kampin keskus säilyttää kameratallenteita yhden (1) kuukauden ajan tallennushetkestä. Tämän ajan kuluttua tallenteet tuhotaan automaattisesti. Tallenteita voidaan säilyttää pidempään, jos se on tarpeellista rikosasian tai vahinkoasian käsittelemiseksi. Tallenteet hävitetään tässäkin tapauksessa niiden säilyttämisen käytyä tarpeettomaksi.

Olemme päätyneet yhden (1) kuukauden säilytysaikaan, koska monet rikos- ja vahinkoasiat tulevat tietoomme vasta viiveellä. Haluamme varmistaa, että pystymme hyödyntämään kameravalvontajärjestelmää ilmoittamiimme käyttötarkoituksiin.

Tietoturva

Kampin keskus Oy on ryhtynyt asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimiin rajoittaakseen hallinnassaan olevien henkilötietojen käyttöä ja suojatakseen niitä katoamiselta, tahattomalta tuhoutumiselta, väärinkäytöltä ja luvattomalta muuntelulta. Henkilötietojen käyttöoikeus rajoitetaan niihin henkilöihin (Kampin keskus työntekijät ja palveluntarjoajat), jotka tarvitsevat tietoja niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on kerätty.

Mitkä ovat oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Tällöin edellytämme, että yksilöit tarkan ajan ja paikan, kulkureitit ja kuvauksen tuntomerkeistä, joilla sinut voidaan yksilöidä kameravalvonnan alueella.

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Miten voit ottaa meihin yhteyttä ja käyttää oikeuksiasi

Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää liittyen tietosuojakäytäntöihimme tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä osoitteeseen.

            asiakaspalvelu@kamppi.fi

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Kampin keskus Oy voi tarvittaessa päivittää tätä tietosuojaselostetta, jos muutokset toiminnoissamme tai soveltuvassa lainsäädännössä sitä edellyttävät. Mahdolliset muutokset julkaistaan tällä sivustolla.